Vad vi erbjuder

Skyddat boende och utslussningslägenheter

På Kvinnojouren Öresund i Malmö arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska, med specialistkompetens i frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god och trygg framtid. Kvinnojouren Öresund erbjuder stödsamtal, skyddat boende, utslussningslägenheter och biståndssamtal till stödsökande från hela Sverige. 

Skyddat boende med individanpassning

De som får skydd hos oss får leva i en trygg och säker tillvaro, och vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god framtid. Vid placering tilldelas kvinnan en kontaktperson som ansvarar för stödsamtal, säkerhetsplanering och bistår med praktiskt stöd i kontakt med andra centrala aktörer. Medföljande barn tilldelas en egen kontaktperson som erbjuder kontinuerliga barnsamtal samt följer upp barnets individuella behov under hela sin vistelse hos oss. Även män som medföljer en placerad kvinna är  välkomna hos oss när situationen så kräver. 

Vi erbjuder skydd för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar i både kollektivt och eget boende. Vi har även möjlighet att välkomna medföljande, mindre husdjur.

Stödsökande kvinnor, barn och ungdomar som placeras hos oss erbjuds en trygg och säker tillvaro och vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder. Våra boenden är inredda med möbler, köksutrustning, leksaker och spel, vi är noga med att de ska vara trivsamma och säkra. Boendena är självhushåll men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. 

Samtliga boenden har insynsskydd, brandvarnare, säkerhetsdörr, direktlarm till larmcentral, titthålskamera samt kameraövervakning i hallen.

Vid en placering får den stödsökande ett ”första dygnet”-paket som innehåller bland annat hygienartiklar och torrvaror. 

Kollektivboende

Våra kollektivboenden har stora och rymliga ytor. Vi kan erbjuda både familjerum och mindre rum. 

 • Upphämtning efter överenskommelse
 • Egen kontaktperson 
 • Egen kontaktperson till varje medföljande barn
 • Ansökan om skyddade personuppgifter
 • Riskbedömning utifrån metoderna FREDA och PATRIARK samt nätverkskarta
 • Säkerhetsplanering och säkerhetssamtal
 • Stödsamtal: Motiverande samtal (MI), Response Based Practice (RBP) och Empowerment Star
 • Barnsamtal utifrån metoderna Trappan och BRA
 • Förhållningssätt enligt Traumamedveten Omsorg (TMO)
 • Journalföring i Journal Digital
 • Praktiskt stöd: Myndighetskontakter, vårdkontakter, ekonomisk genomgång, bostads- och arbetssök
 • Sociala aktiviteter för vuxna och barn
 • Medföljning till vårdinrättning, polis, domstol m.m.
 • Juridisk rådgivning
 • Eftervård 

Vi arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv enligt barnkonventionen. Medföljande barn får en egen kontaktperson som erbjuder kontinuerliga barnsamtal samt följer upp barnets individuella behov under hela sin vistelse hos oss.

Våra kuratorer är utbildade inom och arbetar utifrån metoderna Traumamedveten omsorg (TMO), Trappan och BRA.

Utöver stödsamtal erbjuder vi även olika sociala aktiviteter anpassade efter barnens ålder och intresse.

Våra kuratorer har gedigen kunskap om skyddsrutiner och håller sig ajour med riktlinjer rörande skyddade personuppgifter. Vid en placering bistår vi klienten med stöd i såväl ansökan om skyddade personuppgifter som vägledning och uppföljning av vardagen med skyddad identitet. Tillsammans med klienten utför kuratorn både säkerhetsplanering och riskbedömning för att bistå klienten med bästa skydd.

För långsiktiga insatser erbjuder vi också utslussningslägenheter efter avslutad placering i skyddat boende. Utslussningslägenheterna är helt fristående från de skyddade bostäderna, vilket gör att kvinnorna och familjerna får möjlighet till en självständigare boendemiljö, men med fortsatt tillgång till stöd i den mån det behövs. Genom nära samarbete med hyresvärdar finns det därefter chans till förstahandskontrakt.

Vi erbjuder även eftervård efter avslutad placering. Detta individanpassas och ser därför olika ut. Eftervård kan bestå av stödsamtal, visst praktiskt stöd och uppföljning av säkerhetsplanering. Fokus ligger alltid på en självständig och god framtid.

Biståndssamtal

Biståndssamtalen genomförs tillsammans med våra specialistutbildade kuratorer, i form av inbokat besök på vår samtalsmottagning, via telefon eller videosamtal. Samtalen kan erbjudas på svenska, danska, engelska och arabiska. Vi har ett långt och mycket gott samarbete med de kommuner som hittills har valt att erbjuda biståndspaket till de kvinnor som är i behov av detta. 

 • Tio stödsamtal med en specialistutbildad kurator. Den stödsökande träffar samma kurator genom hela processen.
 • Praktisk hjälp i kontakten med myndigheter om det efterfrågas. 
 • Under det första samtalet utformas en målinriktad stödplan utifrån uppdraget vi har fått.
 • Vid det sista samtalet genomförs en utvärdering av stödplanen. Vi har möjlighet att erbjuda fler biståndssamtal i samråd med socialtjänsten och den stödsökande.
 • Kontinuerlig uppföljning med socialtjänsten som har beviljat biståndssamtalen.

Föreläsningar, utbildningar och workshops
Vi erbjuder föreläsningar till företag och föreningar som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar sig mer kunskap. Kanske önskar ni på er arbetsplats mer information om detta komplexa ämne? Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre föreläsning eller en workshop. Vi utbildar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt barnrättsfrågor. Föreläsningarna kan hållas på svenska, engelska eller arabiska.

Opinionsbildning
Vi arbetar opinionsbildande genom att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer och företag med syfte att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld.

Gratis juridisk rådgivning
Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor genom samarbete med advokatbyråer. 

Studiebesök
Vi tar gärna emot besök från er. Varmt välkomna till oss – vi berättar gärna mer om vår verksamhet!

Bollplank och kunskapsbank
Vi är gärna ditt bollplank och din kunskapsbank när det gäller våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld – för det är vi specialister på.

Vi erbjuder föreläsningar till föreningar, skolor och företag som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar sig mer kunskap. Kanske önskar ni på er arbetsplats mer information om detta komplexa ämne? Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre föreläsning eller en workshop. Vi utbildar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt barnrättsfrågor. Föreläsningarna kan hållas på svenska, engelska eller arabiska.

Kontakta oss på info@kvinnojourenoresund.se så hjälper vi dig.

Kvinnojouren Öresund är en professionell icke-vinstdrivande förening. Hos oss arbetar socionomer, sociologer, legitimerad sjuksköterska och boendestödjare, som med gedigen kunskap och lång erfarenhet erbjuder stödsökande från hela Sverige individanpassat stöd.

Ett av våra viktigaste mål är att varje person som är i kontakt med oss ska känna att den har blivit hörd, trodd och bemött på ett professionellt sätt.

Alla myndigheter vi arbetar med ska kunna följa vårt arbete genom en regelbunden kontakt med oss. Vid en placering så finns det det alltid ett kontrakt och en handlingsplan utformad av socialtjänsten, en kurator och den placerade.

Vi talar svenska, danska, engelska, rumänska och arabiska, och samverkar med jurister, hälso- och sjukvårdsinrättningar, fastighetsägare och hyresvärdar, skolor och förskolor samt andra viktiga instanser, för att bistå de stödsökande med bästa möjliga stöd och praktisk hjälp.

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är Malmös största kvinnojour med nio anställda. Hos oss jobbar verksamhetschef, administratör, kuratorer, boendestödjare och kommunikatör. Vår personal är specialister på våldets orsak och verkan med flera års kompetensutveckling kring utförande av stöd- och skyddsinsatser för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar.

Våra fokusområden är våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund verkar utifrån en feministisk grundsyn som synliggör samhällets ojämställdhet och en strävan efter att förändra detta. Vi verkar för likabehandling oavsett könsidentitet, sexualitet, funktion, tro eller rasifieringsprocesser. Vi arbetar utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), Kvinnokonventionen (CEDAW 1979), Barnkonventionen (1989), samt Deklarationen om avskaffande av våld mot  kvinnor (1993). Vår definition av våld är: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”, Meningen med våld, Per Isdal 2001.

Kom ihåg att du är viktig och kan göra skillnad!

Kvinnojoursrörelsen växte fram under mitten av 70-talet som en reaktion på mäns våld mot kvinnor och barn och som en protest mot att samhället inte skyddade och hjälpte de kvinnor och barn som utsattes. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Att ha ett genusperspektiv på det preventiva arbetet är därför en förutsättning för att åtgärderna ska vara effektiva. Kunskap om maskulinitetsnormer är ett viktigt verktyg, liksom att arbeta med jämställdhet. 

Kontakta oss

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring oss
Öppettider

Mån-Fre 09:00 – 17:00

Chatta med oss

Måndagar 13:00-15:00
Till chatten