Vad vi erbjuder

Tillsammans gör vi skillnad

På Kvinnojouren Öresund i Malmö arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska. Alla som arbetar på Kvinnojouren Öresund lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god och trygg framtid. Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende och biståndssamtal till stödsökande från hela Sverige. 

Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende, där både kollektivt och eget boende finns att tillgå.

De som får skydd hos oss får leva i en trygg och säker tillvaro, och vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god framtid. Vid placering tilldelas kvinnan en kontaktperson som ansvarar för stödsamtal, säkerhetsplanering och bistår med praktiskt stöd i kontakt med andra centrala aktörer. Även medföljande barn får en egen kontaktperson som erbjuder kontinuerliga barnsamtal samt följer upp barnets individuella behov under hela sin vistelse hos oss. Även män som medföljer en placerad kvinna är  välkomna hos oss när situationen så kräver. 

 • Ansökan om skyddade personuppgifter
 • Vi arbetar med journalsystem dagligen
 • Riskbedömning (FREDA och PATRIARK) och nätverkskarta
 • Säkerhetsplanering och säkerhetssamtal
 • Stödsamtal – Motiverande samtal (MI), Response Based Practice (RBP)
 • Aktiviteter för vuxna och barn
 • Barnsamtal enligt Trappan-modellen
 • Praktiskt stöd – Myndighetskontakter, vårdkontakter, ekonomisk genomgång, bostads- och arbetssök
 • Medföljning till vårdinrättning, polis, domstol m.m.
 • Trygg upphämtning
 • En egen kontaktperson
 • Juridisk rådgivning
 • Eftervård 

Samtliga kuratorer hos oss har universitetsutbildning, och gruppen består av såväl socionomer som sociologer. Alla kuratorer hos oss har gedigen kunskap om och erfarenhet av socialt arbete, samt specialistkompetens inom våld i nära relation. Vi arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv enligt barnkonventionen.  Medföljande barn får en egen kontaktperson som erbjuder kontinuerliga barnsamtal samt följer upp barnets individuella behov under hela sin vistelse hos oss. Kuratorerna som har kontakt med barnen är utbildade inom Traumamedveten omsorg (TMO) och Trappan-modellen. Utöver stödsamtal erbjuds barnen även olika aktiviteter anpassade efter barnens ålder och intresse.

Vi erbjuder även eftervård efter avslutad placering. Detta individanpassas beroende på klienten och ser därför olika ut. Eftervård kan bestå av stödsamtal, visst praktiskt stöd och uppföljning av säkerhetsplanering. Fokus ligger alltid på en självständig och trygg framtid.

Biståndssamtal

Biståndssamtalen genomförs tillsammans med våra specialistutbildade kuratorer, i form av inbokat besök på vår öppna mottagning, via telefon, eller videosamtal. Samtalen kan erbjudas på svenska, danska, engelska och arabiska. Vi har ett långt och mycket gott samarbete med de kommuner som hittills har valt att erbjuda biståndspaket till de kvinnor som är i behov av detta. 

 • Tio stödsamtal med en specialistutbildad kurator. Den stödsökande träffar samma kurator genom hela processen.
 • Praktisk hjälp i kontakten med myndigheter om det efterfrågas. 
 • Under det första samtalet utformas en målinriktad stödplan utifrån uppdraget vi har fått.
 • Vid det sista samtalet genomförs en utvärdering av stödplanen. Vi har möjlighet att erbjuda fler biståndssamtal i samråd med socialtjänsten och den stödsökande.
 • Kontinuerlig uppföljning med socialtjänsten som har beviljat biståndssamtalen.

Vi erbjuder föreläsningar till föreningar, skolor och företag som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar sig mer kunskap. Kanske önskar ni på er arbetsplats mer information om detta komplexa ämne? Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre föreläsning eller en workshop. Vi utbildar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt barnrättsfrågor.  Föreläsningarna kan hållas på svenska, engelska eller arabiska.

Kontakta oss på info@kvinnojourenoresund.se så hjälper vi dig.

Vi erbjuder skyddat boende i  varierande storlek och kan även erbjuda boenden där husdjur är välkomna. Vi är noga med att våra boenden skall vara trivsamma och säkra. Våra skyddade boenden är inredda med möbler, köksutrustning, leksaker och spel. Vid behov kan vi ordna extra utrustning. Alla våra skyddade boenden är självhushåll men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Det är viktigt för oss att se individen och därför skräddarsyr vi stödet för den placerade. Samtliga skyddade boenden har insynsskydd, brandvarnare, säkerhetsdörr, direktlarm till larmcentral, titthålskamera samt kameraövervakning i hallen.

Vid en placering får den stödsökande ett “första dygnet” paket som innehåller bland annat hygienartiklar och torrvaror. 

Kollektivboende

Våra kollektivboenden har stora och rymliga ytor. Vi kan erbjuda både familjerum och mindre rum. Våra skyddade boenden är väl skyddade och har de säkerhetsåtgärder som krävs för att kvinnorna och barnen ska känna sig trygga.

Kvinnojouren Öresund är en professionell icke-vinstdrivande förening. Här arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer legitimerad sjuksköterska och boendestödjare som med gedigen kunskap och kompetens erbjuder stödsökande från hela Sverige individanpassat stöd. Ett av våra viktigaste mål är att varje person som är i kontakt med oss ska känna att den har blivit hörd, trodd och bemött på ett professionellt sätt. Alla myndigheter vi arbetar med ska kunna följa vårt arbete genom en regelbunden kontakt med oss. Vid en placering så finns det det alltid ett kontrakt och en handlingsplan utformad av socialtjänsten, en kurator och den placerade.

Vi talar svenska, danska, engelska, rumänska och arabiska, och samverkar med jurister, hälso- och sjukvårdsinrättningar, fastighetsägare och hyresvärdar, skolor och förskolor samt andra viktiga instanser för att bistå de stödsökande med bästa möjliga stöd och praktisk hjälp.

På Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund finns det nio anställda. Verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, administratör, kuratorer, boendestödjare och kommunikatör. Personalstyrkan utgörs av specialister på våldets orsak och verkan med flera års kompetensutveckling kring utförande av stöd- och skyddsinsatser för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Vårt fokusområde är främst våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik, och våra specialistutbildade kuratorer erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård.

Vi erbjuder eftervård efter avslutad placering, detta individanpassas beroende på klienten och ser därför olika ut. Eftervård kan bestå av stödsamtal, visst praktiskt stöd och uppföljning av säkerhetsplanering. Fokus ligger alltid på en självständig och god framtid.

Våra kuratorer har gedigen kunskap om skyddsrutiner och håller sig ajour med riktlinjer rörande skyddade personuppgifter. Vid en placering bistår vi klienten med stöd i såväl ansökan om skyddade personuppgifter, som vägledning och uppföljning av vardagen med skyddad identitet. Tillsammans med klienten utför kuratorn både säkerhetsplanering och riskbedömning för att bistå klienten med bästa skydd.

Samtliga kuratorer har universitetsutbildning. Våra kuratorer är socionomer och sociologer. Alla kuratorer har specialistkunskap och erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation. Kuratorerna arbetar med Patriark och FREDA som riskbedömningsverktyg.

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund verkar utifrån en feministisk grundsyn som synliggör samhällets ojämställdhet och en strävan efter att förändra detta. Vi verkar för likabehandling oavsett faktorer som könsidentitet, sexualitet, funktion, tro eller rasifieringsprocesser. Vi arbetar utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), Kvinnokonventionen (CEDAW 1979), Barnkonventionen (1989), samt Deklarationen om avskaffande av våld mot  kvinnor (1993). Vår definition av våld är: “Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”, Meningen med våld, Per Isdal 2001.

 • Föreläsningar, utbildningar och Workshop.
  Vi erbjuder föreläsningar till företag som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar sig mer kunskap. Kanske önskar ni på er arbetsplats mer information om detta komplexa ämne? Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre föreläsning eller en workshop. Vi utbildar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt barnrättsfrågor. Föreläsningarna kan hållas på svenska, engelska eller arabiska.

 • Opinionsbildning
  Opinionsbildning genom att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer och företag med syfte att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. 

 • Gratis juridisk rådgivning
  Gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor tack vare vårt nära samarbete med en advokatbyrå med gott renommé. 

 • Studiebesök
  Vi tar gärna emot besök från er. Kom till oss så berättar vi mer om vår verksamhet, varmt välkomna!

 • Bollplank och kunskapsbank
  Att vara ditt bollplank och din kunskapsbank inom våld i nära relation och hedersrelaterad problematik, för det är vi specialister på.

Kom ihåg att du är viktig och kan göra skillnad!

Kvinnojoursrörelsen växte fram under mitten av 70-talet som en reaktion på mäns våld mot kvinnor och barn och som en protest mot att samhället inte skyddade och hjälpte de kvinnor och barn som utsattes. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Att ha ett genusperspektiv på det preventiva arbetet är därför en förutsättning för att åtgärderna ska vara effektiva. Kunskap om maskulinitetsnormer är ett viktigt verktyg, liksom att arbeta med jämställdhet. 

Kontakta oss

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring oss
Öppettider

Mån-Fre 09:00 – 17:00

Chatta med oss

Måndagar 13:00-15:00
Till chatten 

Bli medlem

Fyll i formuläret nedan och klicka sedan på knappen ”Skicka”. Tusen tack för att just du vill bli medlem hos oss. Tillsammans gör vi skillnad!