OM OSS

Kvinnojouren Öresund

Vi erbjuder samtalsstöd för kvinnor som utsatts, utsätts eller löper risk att utsättas för våld i nära relationer. Vi arbetar även med våldsprevention och erbjuder utbildningar och föreläsningar till företag, föreningar, skolor och vårdinstanser. Kvinnojouren Öresund är en idéburen, icke-vinstdrivande förening, grundad 2004.

Kvinnojouren Öresund är en idéburen förening

Föreningen och dess verksamheters huvudsakliga arbetsområden är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Våra fokusområden är frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Vi erbjuder stöd för våldsutsatta kvinnor samt utbildning för yrkesverksamma.

Föreningen

Föreningen Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund startade 2004 och är en idéburen, icke-vinstdrivande förening som utgör en lågtröskelverksamhet där varje stödsökande får lov att vara anonym. Föreningens högst beslutande organ är årsmötet (medlemmar) som i sin tur årligen väljer och anförtror åt en styrelse att leda och fördela arbetet i föreningen samt förvalta dess tillgångar under räkenskapsåret. Styrelsen består av en ordförande, vice-ordförande, kassör, ledamöter samt suppleanter, och samtliga ledamöter förutom suppleanterna tecknar föreningen, två i förening. Föreningen och dess verksamheter regleras främst genom av årsmötet fastställda stadgar samt attest- och delegationsordning.

Våra värderingar

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund verkar utifrån en feministisk grundsyn som synliggör samhällets ojämställdhet och en strävan efter att förändra denna. Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld, och verkar för likabehandling oavsett faktorer som könsidentitet, sexualitet, funktion, tro eller rasifieringsprocesser. Vi arbetar utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), Kvinnokonventionen (CEDAW 1979), Barnkonventionen (1989), samt Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (1993). Vår definition av våld är från Per Isdals bok Meningen med våld från 2001: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy